top of page

Psicologia Escolar

Servei format per un equip de professionals especialitzats en psicologia i psicopedagogia,  que té com a objectiu bàsic contribuir a la millora de l'acció educativa en els Centres, per tal d'atendre la diversitat de l’alumnat dins un marc preventiu i orientador.

Detecció  de dificultats d’aprenentatge i/o emocionals.

Avaluació psicopedagògica individual dels alumnes que presenten necessitats educatives.

Orientació a treball específic intern, i derivacions a altres serveis externs.

Col·laboració en el disseny, aplicació i seguiment de les mesures d’atenció a la diversitat adoptades.

Suport a l’acció tutorial mitjançant col·laboració i  informació.

Coordinació  de programes que promouen la convivència i la superació de conflictes interpersonals.  

Suport i seguiment de l’avaluació de l’alumnat.

Suport en l’orientació acadèmica i professional.

Proves col·lectives per a l’avaluació de les àrees cognitiva, d’estratègies d’estudi, interessos... les que es precisen en cada moment evolutiu.

bottom of page