IMG_2424.JPG

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

És un servei format per un equip de professionals especialitzats en psicologia i psicopedagogia,  que té com a objectiu bàsic contribuir a la millora de l'acció educativa en el centre, per tal d'atendre la diversitat de l’alumnat dins un marc preventiu i orientador.

Cada secció del col·legi té una persona del departament d'orientació com a referent per facilitar el contacte i la coordinació entre els diferents professionals.

Podeu contactar amb el servei sol·licitant una entrevista a través del tutor/a.

Educació infantil

Educació primària

ESO i Batxillerat

El Departament d'Orientació s'encarrega de:
  • Realitzar avaluacions psicopedagògiques individuals amb els alumnes que ho necessiten.

  • Realitzar avaluacions generals per a millorar l'aprenentatge dels nostres alumnes i assessorar-los en els itineraris a seguir.

  • Coordinar i orientar les mesures d'atenció a la diversitat amb reforços educatius, adaptacions curriculars, plans individualitzats, derivacions a especialistes, etc.

  • Cooperar amb l'equip docent en la millora del procés d'aprenentatge i en l’assoliment de les competències bàsiques.

  • Facilitar l’orientació escolar i professional als alumnes i a les famílies.

  • Establir canals de comunicació amb les institucions i especialistes externs que treballen amb alumnes del centre.

sj.png

COL·LEGI

SANT JOSEP

sj.png